W dniu 17.10.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia im. Krzysztofa Kluka w Rudce podpisał Porozumienie nr UDA-RPPD.08.02.01-20-0030/18-00 o dofinansowanie Projektu
pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce”.

 Realizowany projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz specjalizacji regionu, poprzez przebudowę, adaptację oraz wyposażenie budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ, aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Realizacja projektu dostosuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy i kierunków rozwojowych województwa oraz zapewni wysoką jakość kształcenia i umożliwi realizację podstawy programowej kształcenia.

Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

1. Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ na potrzeby dydaktyczne związane z przetwórstwem spożywczym metodami tradycyjnymi;
2. Wyposażenie budynku dydaktycznego zwanego GACÓWKĄ w nowoczesny sprzęt i urządzenia do kształcenia zawodowego zgodnie z katalogiem wyposażenia warsztatów szkolnych dla 190 zawodów MEN.

Poniżej zaprezentowano zdjęcia budynku gospodarczego zwanego GACÓWKĄ w stanie obecnym. Niebawem rozpocznie się jego przebudowa. Po wykonaniu planowanych prac budowlanych i doposażeniu budynku, zabytkowa GACÓWKA stanie się wygodnym, bezpiecznym i nowoczesnym zapleczem edukacyjnym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce.

W najbliższym czasie nastąpi wybór wykonawcy prac budowlanych oraz wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego. Szczegóły postępowania związanego z wyborem wykonawcy prac budowlanych w ramach projektu, realizowane w ramach procedury przetargu nieograniczonego zostaną opublikowane m.in. w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Postępowanie związane z wyborem wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zostanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku.

Postępowanie dotyczące wyboru dostawcy wyposażenia dydaktycznego jest planowane na rok 2019.

Skip to content