Technik agrobiznesu

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 • 9Prowadzenie produkcji rolniczej - ROL.04
 • 9Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie - ROL.05
Kształcenie w zawodzie:
 • 9Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne.
 • 9W czasie nauki kształcone są umiejętności prowadzenia podstawowych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą i uzyskiwaniem dopłat do produkcji z funduszy unijnych.

Nauka zawodu trwa 5 lat, odbywa się w ramach:

 • 9Zajęć teoretycznych odbywanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotów rolniczych i ekonomicznych
 • 9Zajęć praktycznych prowadzonych w:
 • E„Zielonej pracowni" (18 ha pól uprawnych, chlewnia, obora) w klasie I-III,
 • Edobrze wyposażonych pracowniach ekonomicznych z dostępem do internetu oraz profesjonalnymi programami komputerowymi,
 • Ena placu manewrowym do nauki jazdy ciągnikiem.
 • 9Praktyk zawodowych, które organizowane są w:
 • Ew instytucjach finansowych,
 • Eprzedsiębiorstwach prowadzących obsługę i produkcję rolną,
 • Eprzedsiębiorstwach handlowo-produkcyjnych branży żywnościowej,
 • Eurzędach administracji samorządowej,
 • Egospodarstwach produkcyjno-handlowych,
 • Ezakładach przetwórstwa produktów rolnych.

Perspektywa:

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na:
 • 9Kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych kierunkach,
 • 9Podjęcie pracy zawodowej w:
 • Ew instytucjach związanych z rolnictwem, a także finansowych,
 • Eprzedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • Efirmach handlowych,
 • Eurzędach administracji samorządowej.
Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwiają mu także:
 • 9podjęcie działalności na własny rachunek, np. prowadzenie własnego gospodarstwa,
 • 9prowadzenie własnej produkcji gospodarczej.

E - Nauczanie

Kliknij – szczegóły!

Sport

ZSCKR w Rudce

Listy

i życzenia

Ogłoszenia

Instytucji współpracujących

Konkursy

Informacje, materiały

Ogólnopolskie

informacje pomocowe

Informacje

branżowe

Skip to content