RODO / Deklaracja dostępności

lis 30, 2021 | Ogłoszenia

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce

17-123 Rudka ul. Ossolińskich 1

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email zsckr.rudka@o2.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodrudka@o2.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres min. 12 miesięcy.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

——————————————————————————————–

Deklaracja dostępności serwisu ZSCKR im. K. Kluka w Rudce


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSCKR w Rudce
Data publikacji strony internetowej: 2017-03-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-09
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
o pochodzą z różnych źródeł,
o opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
o opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
4. serwis nie ma możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skip to content